Ofiara i kapłan


Dzisiaj, w pierwszy czwartek po Zesłaniu Ducha Świętego, obchodzimy święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Święto to zostało ustanowione niedawno, w roku 2012. Chodzi o ożywienie świadomości, że Jezus jest Najwyższym i Wiecznym Kapłanem. Kontemplacja Chrystusowego Wzorca jest fundamentem dla tych, którzy przyjęli sakrament kapłaństwa. Zarazem wszyscy wierni otrzymują zaproszenie, aby przypomnieć sobie o uczestniczeniu w kapłaństwie powszechnym.   


Kapłanem jest osoba, która składa ofiarę. Pojęcie to nie cieszy się obecnie popularnością. Żyjemy w świecie utylitarystycznym, który dąży do uzyskania szybkiego i widzialnego efektu. Liczy się perspektywa zmysłowa, zaś wiara postrzegana jest jako „nierealna abstrakcja”. To wszystko staje w opozycji do „wrażliwości ofiarniczej”,  której specyfiką jest wymiar duchowy oraz z reguły brak szybkich i wymiernych skutków. Ofiara sprawia wrażenie czegoś bezsensownego, gdyż podjęty trud zostaje często pozornie zamieniony w niebyt. Przypomina to czynność wrzucania kamienia do wody...

Istnieją dwie zasadnicze możliwości składania ofiary. Najczęściej sprawa dotyczy czegoś zewnętrznego wobec ofiarodawcy, np. wsparcie finansowe. W starożytności często składano ofiary w postaci zwierząt. Warto zwrócić uwagę na gest Mojżesza, który zabił wołu w związku z przymierzem zawartym pomiędzy Bogiem i ludem na Synaju. Połowę krwi wylał na ołtarzu, zaś drugą pokropił lud, mówiąc: „Oto krew Przymierza, które Jahwe zawarł z wami”. Krew pełniła tu rolę uświęcającą zawarte przymierze.

Bez porównania cenniejsza jest ofiara, jaką człowiek składa z własnego życia. Jest to czas, trud i wyrzeczenie, które bezpośrednio łączą się z wnętrzem osoby. Ileż razy dużo łatwiej byłoby „machnąć ręką” niż "przelewać krew" w imię wierności Woli Bożej! Ofiarą jest niepopularna decyzja, rezygnacja z upragnionej przyjemności,  wierność przyjętym zasadom wbrew silnym naciskom. W radykalnych przypadkach ofiara oznacza totalne oddanie całego siebie, włącznie z fizycznym życiem. Krew, w sensie dosłownym lub przenośnym, niejako pieczętuje akt ofiarniczy.  

Jezus złożył najdoskonalszą ofiarę ze swego życia, jako Bóg i Człowiek. Dlatego jest Najwyższym Arcykapłanem. Będąc w Wieczerniku, łamiąc chleb, wypowiedział znamienne słowa: „Bierzcie, to jest Ciało moje”. Potem, wziąwszy kielich, rzekł: „To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana” (por. Mk 14, 22-25).  Ciało Jezusa zostało dosłownie zabite; krew realnie popłynęła w trakcie Męki i Ukrzyżowania. Zarazem ten wymiar cielesny był doskonale zintegrowany z wymiarem uczuciowym i duchowym. Znaczy to, że Jezus ofiarował Bogu Ojcu całego siebie. Dokonał tego aktu nie tylko symbolicznie, jak Mojżesz, ale dosłownie poprzez własną Krew. W ten sposób uświęcił Nowe Przymierze pomiędzy Bogiem i ludźmi.

Jako chrześcijanie jesteśmy zaproszeni, aby pić  Chrystusową Krew, podobnie jak uczniowie w czasie Ostatniej Wieczerzy. Jest to możliwe w trakcie Eucharystii. Dzięki temu otrzymujemy Boską moc, aby potem przeżywać swe istnienie na wzór Chrystusowej ofiary. Nasze życie zyskuje charakter kapłański. Chrystus zapewnia, że każda ofiara składana w takiej perspektywie ma głęboki sens. Wszelka rezygnacja, cierpienie i ból zostaną przeobrażone w Wieczne Zmartwychwstanie. Poprzez wiarę, Eucharystia jest dowodem, że tak właśnie się dzieje.

Każdy chrześcijanin jest powołany do kapłaństwa powszechnego. Cel ten jest realizowany, gdy życie jest przeżywane jako ofiara w zjednoczeniu z Jezusem. Przelewając swoją krew, chrześcijanin uczestniczy w Nowym Przymierzu pomiędzy Bogiem i ludźmi, przypieczętowanym przez Krew Chrystusa.

Niezwykłe znaczenie ma kapłaństwo służebne. Chrystus powołuje niektórych ludzi, aby przyjęli sakrament święceń kapłańskich. Poprzez kapłana służebnego, Chrystus ofiarowuje w Eucharystii swe Ciało i Krew; w sakramencie pokuty odpuszcza grzechy, obdarzając swym Miłosierdziem. Dzisiejsze Święto jest wielkim przypomnieniem, aby modlić się za kapłanów, którzy w szczególny sposób znajdują się na linii frontu w walce duchowej o każdą ludzką duszę.

Jezu Chryste, Najwyższy i Wieczny Kapłanie, bądź uwielbiony! Pomagaj nam odkrywać sens kapłańskiej ofiary. Niech Twa świętość przenika tych, których poprzez sakrament powołałeś do kapłaństwa służebnego…        

28 maja 2015 (Mk 14, 22-25)