Św. Charbel Makhlouf
Wizerunek św. Charbela z Eremu, specjalnie pobłogosławiony w Libanie 

            Św. Charbel jest jednym z patronów Eremu Maryi "Brama Nieba". W szczególny sposób czuwa nad "eremem cyfrowym". Z całego serca zachęcam do gorącej modlitwy za wstawiennictwem tego niezwykłego mnicha i pustelnika, zwłaszcza 22-ego każdego miesiąca. Oto krótki życiorys tego wielkiego świętego.  

Św. Charbel, w świecie Youssef Makhlouf, urodził się 8 maja 1828 roku w północnym Libanie. Miał dwóch wujków pustelników, których od najmłodszych lat odwiedzał. Głęboko poruszony ich świadectwem heroicznej wiary, bardzo szybko zafascynował się życiem monastycznym i pustelniczym.  W roku 1851 wstąpił do klasztoru w Annaya, kilkadziesiąt kilometrów od Bejrutu. Dał się poznać jako człowiek heroicznie posłuszny Jezusowi Chrystusowi. Po szesnastu latach wspólnego życia z innymi mnichami, zapragnął pogłębić swe życie z Bogiem w samotności i odosobnieniu jako eremita. Po otrzymaniu zgody, w 1875 roku udał się do pobliskiego Eremu św. Piotra i Pawła. Tam przez dwadzieścia trzy lata prowadził wzorowe życie pustelnicze. W codzienności trwał samotnie na głębokiej modlitwie, praktykował rygorystyczną ascezę, wykonywał także proste prace fizyczne. Sercem każdego dnia była Msza święta i Adoracja Najświętszego Sakramentu. Długie godziny trwał przed umiłowanym Panem, wchodząc w stan głębokiego mistycznego zjednoczenia.  Odznaczał się heroiczną cnotą posłuszeństwa i wiernością w przestrzeganiu posiadanej reguły pustelniczej. W swym radykalnym uniżeniu, odżywiał się raz dziennie odpadkami z klasztoru. Pragnął jak najpełniej oddać się Bogu i rezygnował ze wszystkiego, co mogłoby w jakikolwiek sposób temu przeszkodzić.  Oprócz braci w klasztorze, nikt nie znał nawet jego twarzy, nieustannie zakrytej kapturem. Pełne pokory ukrycie się przed światem. Trwał w milczeniu, a wszelkie słowa ograniczał do niezbędnego minimum. Zmarł w wigilię Bożego Narodzenia 24 grudnia 1898 roku. Ostatnie słowa, które nieustannie wypowiadał w czasie kilkudniowej agonii, brzmiały: „Ojcze Prawdy, oto Twój Syn, Ofiara, która Tobie się podobała”. Przywoływał także święte imiona: Jezus, Maryja, Józef, Piotr i Paweł.

Po śmierci, ciało św. Charbela nie uległo żadnemu zniszczeniu przez 67 lat, aż do dnia beatyfikacji w 1965 roku (kanonizacja w 1977 roku). Za wstawiennictwem św. Charbela  zaczęło dokonywać się mnóstwo uzdrowień duchowych i fizycznych. Szczególnie warto podkreślić cudowne uzdrowienie, którego doświadczyła Nouhad  Al-Chami w 1993 roku. Kobieta ta doznała nieuleczalnego porażenia i została w połowie sparaliżowana. We śnie święty odwiedził ją i dokonał realnego zabiegu operacyjnego. Pozostawił nawet końcówkę nici lekarskiej. Po przebudzeniu chora mogła normalnie poruszać się. Po kilku dniach lekarze usunęli szwy, potwierdzając naukowo niewytłumaczalne uzdrowienie. W powiązaniu z tym wydarzeniem, na prośbę św. Charbela, obecnie 22 każdego miesiąca ma miejsce w Annaya specjalna modlitwa i uroczysta procesja z eremu do monasteru, zakończona Mszą świętą. Fenomen uzdrowień fizycznych i duchowych trwa nieustannie. Tysiące ludzi doświadczyły różnego rodzaju łask za wstawiennictwem świętego pustelnika z Libanu. Zarazem każdego roku setki tysięcy ludzi udają się do Annaya, aby w modlitwach prosić o łaski i dziękować za otrzymane błogosławieństwa.

Czuję głęboką więź duchową ze św. Charbelem. Bardzo mi pomaga! Zachęcam, aby szczególnie 22 każdego miesiąca gorliwie  zanosić modlitwy za wstawiennictwem tego świętego pustelnika. Za życia radykalnie zrezygnował ze wszystkiego ze względu na Boga. Całkowicie zaufał Jego Miłosierdziu. Teraz Bóg na mocy zaistniałego świętego zjednoczenia wielkodusznie wysłuchuje wstawiennictwa pokornego eremity. Warto wiedzieć, że papież Franciszek ma u siebie w pokoju wizerunek św. Charbela! 

Św. Charbelu, módl się za nami …

             
      The image of St. Charbel blessed in Lebanon.

              St. Charbel is one of the patron saints of the Hermitage. He takes particular care of “the cyber Hermitage”. The hermit humbly entrusts himself to the intercession of St. Charbel before he writes a new text. I encourage you with my whole heart to pray earnestly through his intercession, especially on 22nd of every month. Here is a short biography of that great Saint.

   St. Charbel, Youssef Makhlouf, was born on 8th May 1828 in the north of Liban. He had two uncles who were hermits and of whom Charbel was a frequent visitor. He was profoundly influenced by their heroic faith and became fascinated about monastic and hermitic life.In 1851 he decided to enter the monastery of Annaya, located near Beirut. He was a man entirely dedicated to Jesus Christ. After 16 years of common life with other monks he wished to deepen his life in God in a reclusive life as a hermit. Once he received an approval, in 1875 he moved to the nearby Hermitage of Sts. Peter and Paul. He lived there an exemplary hermitic life for 20 years. He prayed, practised strict ascetism and did some physical work.

             The Eucharist and adoration of the blessed Sacrament constituted the central part of his everyday life. He spent a lot of time adoring the beloved Lord and experiencing deep mistical unity with Him. As he wished to devote himself fully to God, he abandoned everything that could distract him from it. His face, always hooded, was known only to the brothers from the monastery. He was persistent in silence and his utterances were reduced to an absolute minimum. He died on the Christmas Eve, 24th December 1898. „Father of Truth, it is your Son, the Sacrifice that you liked”. Those were the last words being uttered by him for several days of his agony.He also mentioned holy names of Jesus, Mary, Joseph, Peter and Paul.

             After death, the body of St. Charbel remained unchanged for 67 years until the day of beatification in 1965 (canonisation took place in 1977). Plenty of healings, both spiritual and physical, began to take place through the intercession of St. Charbel. The miraculous healing of Nouhad Al-Chami in 1993 is the most famous one. The woman exeprienced incurable paralysis and became partially paralysed. When she was asleep, St. Charbel came to her and operated on her, leaving a piece of suture thread. When she woke up she could walk. A few days later, doctors removed the stitches and they confirmed the healing that could not be scientifically proved. Fulfilling Saint Charbel's request and in remembrance of this miraculous healing, in Annaya, on 22nd day of every month there is a special prayer, procession to the monastery, and the Mass. The phenomenon of physical and spiritual healings continues and thousands of people experienced many graces through the intercession of Saint Charbel.
Every year thousands of pilgrims come to Annaya in order to pray for graces and give thanks for all blessing they received.

           I feel a spiritual connection with St. Charbel. He helps me a lot.
  I do encourage everyone to pray with faith through the intercession of the saint hermit, especially on 22nd day of every month. When he lived he abandoned everything for the sake of God, entrusting himself entirely to His mercy. Now God responds to the intercession of the humble hermit. Interesting enough, Pope Francis has an image of St. Charbel in his room.