Drogi Przyjacielu,


           Oto dotarłeś na stronę Eremu Maryi „Brama Nieba”. Erem, czyli pustelnia, jest to przestrzeń odosobnienia, samotności, wyciszenia, modlitwy i pokuty. Głównym celem takiej przestrzeni jest poszukiwanie Boga i człowieka w Bogu. Słowo "erem" pochodzi od greckiego eremos („pustkowie”, „pustynia”). Określenie "Brama Nieba" ma swe źródło w Maryjnym tytule: Maryja Brama Niebios. 

            Autor tekstów jest eremitą i kapłanem w diecezji łowickiej (Polska). Zgodnie z przyjętą zasadą życia ukrytego nie podaje swego imienia i nazwiska (posługuje się jedynie podpisem "eremita ove" lub w skrócie "eremita"). Mieszkając na stałe w Eremie, eremita prowadzi życie pustelnicze jako konsekrowany pustelnik diecezjalny (po łac. ordo vitae eremiticae - porządek życia eremickiego, stąd skrót ove) . 
Teksty, zamieszczone w Eremie cyfrowym, były publikowane codziennie od 6 stycznia 2013 roku do 10 lutego 2016 roku. Jest to owoc pustelniczej kontemplacji Ewangelii w ciszy Eremu. W tekście "Kolejny etap" (bezpośrednio po wejściu na stronę) zawarte są dokładniejsze informacje. Obecnie, podejmując głębsze milczenie, eremita nie publikuje kolejnych tekstów. Ukryty za pustelniczymi murami, trwa w ciszy samotności, modląc się i pracując na chwałę Boga i dla zbawienia ludzi.  

Eremita zapewnia o serdecznej modlitwie i pokornie powierza się modlitwie, z głębi serca dziękując za duchowe wsparcie. Niech poprzez poniższe biblijne błogosławieństwo Bóg obficie wszystkim błogosławi.   

"Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem" (Lb 6, 24-26).

              
Abyśmy mogli poczuć nieco niepowtarzalny klimat naszego kochanego Eremu Maryi „Brama Nieba”, poniżej przedstawiam wybrane modlitwy błogosławieństwa, które były wypowiadane podczas pięknej Uroczystości 28 grudnia 2010 roku.  

Oto modlitwa poświecenia Tabernakulum:

Panie, Ojcze Święty, Ty dałeś ludziom prawdziwy chleb z nieba. Pobłogosław nas i to tabernakulum, przygotowane do przechowywania sakramentu Ciała i Krwi Twojego Syna. Spraw, abyśmy wielbiąc obecnego tutaj Chrystusa, nieustannie jednoczyli się z tajemnicą Jego odkupienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

Oto wstęp i modlitwa Błogosławieństwa Kaplicy Św.  Brunona Kartuza:

Drodzy siostry i bracia, przybyliśmy tutaj z radością, aby poświęcić Bogu nową kaplicę, dokonując aktu jej pobłogosławienia. Jest to prywatna kaplica eremicka p.w. św. Brunona Kartuza. Modlitwy za wstawiennictwem tego świętego pustelnika będą tutaj codziennie wznoszone. Pokornie prośmy Boga, aby udzielił nam swojej łaski i swą mocą pobłogosławił tę wodę, którą będziemy pokropieni na znak pokuty i na  pamiątkę naszego chrztu oraz do pokropienia nowej kaplicy i całego eremu. Przede wszystkim jednak pamiętajmy, że my sami, zgromadzeni w jednej wierze i miłości, jesteśmy żywym Kościołem, ustanowionym na świecie jako znak i świadectwo tej miłości, którą Bóg kocha wszystkich ludzi. 

Boże, przez Ciebie wszelkie stworzenie osiąga światło życia. Uświęć tę wodę swoim + błogosławieństwem, aby pokropienie nas, tej kaplicy było znakiem przypominającym sakrament chrztu, w którym obmyci z grzechu, staliśmy się w Chrystusie świątynią Twojego Ducha. Spraw, abyśmy z wszystkimi, którzy w tej kaplicy będą sprawować święte sakramenty i obrzędy, doszli do niebieskiego Jeruzalem. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

Bóg, Ojciec miłosierdzia, niech będzie zawsze obecny w tej Kaplicy eremickiej św. Brunona Kartuza, + a łaska Ducha Świętego niech oczyści żywą świątynię, którą my jesteśmy. Amen. 

Oto wstęp i modlitwa Błogosławieństwa Eremu Maryi „Brama Nieba”:

Kaplica p.w. św. Brunona Kartuza znajduje się w Eremie Maryi „Brama Nieba”. Niech niniejsze błogosławieństwo tego domu jako eremu służy przyjmowaniu wszelkich potrzebnych łask na drodze życia pustelniczego. Błogosławiąc Erem, błagajmy Boga, od którego pochodzi wszelkie dobro, aby mieszkaniec tego domu całym życiem wyrażał wierność życiu pustelniczemu. Niech razem z Jezusem we wszystkim szuka chwały Ojca w Niebie i będzie żywym obrazem modlącego się Kościoła. Kierowany Duchem Świętym i zgodnie z otrzymanym powołaniem niech się stara, aby Chrystus zawsze mieszkał pośród nas wszystkich. 

Boże, z Twojego natchnienia pochodzą wszelkie pobożne zamiary. Ty zapowiedziałeś, że podążający drogą Ewangelii otrzymają przygotowane dla nich mieszkanie w niebie. Otaczaj opieką ten dom, który błogosławimy jako erem. Niech służy do prowadzenia życia pustelniczego poprzez surowsze odsunięcie od świata, milczenie odosobnienia, gorliwą modlitwę i pokutę. Niech poprzez Erem Maryi „Brama Nieba” dokonują się święte plany Bożej Opatrzności na chwałę Boga i dla zbawienia świata. Wysłuchaj łaskawie nasze prośby i hojną łaską obdarz zamieszkującego ten erem: niech trwa w rozważaniu Twojego słowa, w miłości i w niestrudzonej kontemplacji; niech gorliwie służy siostrom i braciom, a przez wierne naśladowanie Chrystusa daje wszystkim żywe świadectwo świętości. Przez Chrystusa, Pana naszego.  

Oto wstęp i modlitwa zawierzenia Eremu Maryi Bramie Niebios oraz Kaplicy św. Brunonowi: 

Erem jest pod szczególną opieką Najświętszej Maryi Panny, czczonej na chrześcijańskim Wschodzie w starożytnej ikonie pod nazwą „Portaitissa” ( „Strzegąca Bramy”). Na Zachodzie występuje dla tej ikony także określenie „Brama Niebios”. Ikona ta przywieziona z Góry Athos,  znajduje się w Eremie. Stąd wzięła się nazwa: Erem Maryi „Brama Nieba”. 

Maryjo Bramo Niebios. Matko Boża Portaitisso. Strażniczko dobrotliwa, drzwi rajskie wierzącym otwierająca. Twoje spojrzenie rodzi w sercu pokój i nadzieję. Ty mówisz do nas: miejcie odwagę, uczyńcie wszystko, co wam mówi Syn. W tej czcigodnej Ikonie ukazujesz nam właściwą drogę, jedyną Drogę. Tą Drogą, Prawdą i Życiem jest Twój Syn, Jezus Chrystus. Najświętsza Maryjo Panno !Twój Syn zamieszkał tutaj w Najświętszej Eucharystii. Wypraszaj potrzebne łaski, aby w promieniach Eucharystii, mocą Ducha Świętego, Erem ten był przestrzenią wypełniania Świętej Woli Ojca w Niebie. Maryjo Bramo Niebios. Matko Boża Portaitisso! Zawierzając Erem Twej matczynej opiece, pragniemy z głębi serca wołać do Ciebie: Pod Twoją obronę. 

Święty Brunonie Kartuzie! Ty podjąłeś służbę Bogu w ciszy i samotności. Pośród zmienności świata, zachowywałeś stałość zjednoczenia z  Bogiem. Prosimy Cię o wstawiennictwo, aby ta Kaplica eremicka  była miejscem coraz głębszej kontemplacji Słowa w Piśmie Świętym i Słowa Wcielonego w Eucharystii.  Święty Brunonie Kartuzie, na mocy tajemnicy świętych obcowania, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, Twoim oraz wszystkich świętych i aniołów pragniemy z głębi serca wypowiedzieć akt uwielbienia Najświętszej Eucharystii: Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz i zawsze i na wieki wieków Amen.

         Zachęcam także do przeczytania tekstów, które były zamieszczone w rocznicę pobłogosławienia Eremu Maryi "Brama Nieba" (wystarczy kliknąć na link):


     
    
Dear Friend,

You have entered the website of Mary’s Hermitage ‘The Gate of Heaven’. ‘Erem’, that is a hermitage, is a place of seclusion, solitude, silence, prayer and atonement. The main aim of such a place is to search for God and for a man in God. The word ‘erem’ or ‘hermitage’ comes from the Greek ‘eremos’ (‘desert’, ‘uninhabited’). The term ‘The Gate of Heaven’ has its origin in Mary’s title: Mary, The Gate of Heaven.

The author of the texts is a hermit and a priest in Diocese of Łowicz, Poland. Following the accepted rule of a hidden life, he does not reveal his name or surname and uses just a signature: ’eremita ove’, or ‘eremita’. Living permanently in the Hermitage, the hermit lives an eremitic life as a consecrated diocesan hermit (in Latin: ordo vitae eremiticae – the order of an eremitic life, hence the abbreviation ‘ove’).

The texts you can find in the digital Erem were published every day from January 6, 2013 till February 10, 2016. They are the fruit of solitary contemplation of the Gospel in the silence of the Hermitage. More detailed information is to be found in the text “The next stage” (which appears straight after entering the website). At present, undertaking deeper silence, the Hermit does not publish new texts. He stays in solitude behind the walls of the Hermitage praying and working for the glory of God and the salvation of people.
The hermit prays for all of you, humbly asks you for your prayers and is deeply grateful for all the spiritual support he receives. May God bless you abundantly through the following blessing taken from the Bible:

 ‘May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.’ (Numbers 6:24-26)


To make us feel some of the atmosphere of our beloved Mary’s Hermitage ‘The Gate of Heaven’, I present the selection of blessing prayers which were uttered during the beautiful Celebration on December 28, 2010.

The Tabernacle consecration prayer:

Lord, our Holy Father, You have given people the true bread from heaven. Bless us and the Tabernacle prepared to store the sacrament of Your Son’s Flesh and Blood. Let us, through adoration of Christ, become constantly united with the Mystery of Redemption; through Jesus Christ our Lord.


The introduction and the prayer of Blessing of the Chapel of Saint Bruno the Carthusian:

Dear brothers and sisters, we have joyfully arrived here to consecrate the new chapel to God, performing the act of its blessing. This is a private eremitic chapel dedicated to Saint Bruno the Carthusian. Every day prayers through the intercession of this Saint will be uttered here. We humbly ask God to give us His mercy and bless the water with which we are going to be sprinkled in token of our atonement and to commemorate our christening and with which the new chapel and the whole Hermitage is going to be sprinkled. Most of all, however, we must remember that we, ourselves, gathered together in one faith and love, are  the living Church established in the world as a sign and testimony of the love with which God loves all the people.

God, through You all of creation can get the light of life. Sanctify this water with Your blessing, so that sprinkling us and this Chapel would be a sign resembling the sacrament of christening, in which, purified from the sin, we have become the temple of Your Spirit in Christ. Let us and all others, performing here the holy sacraments and celebrations, reach the heavenly Jerusalem; through Jesus Christ our Lord.

 May God, the Father of mercy, be always present in this eremitic Chapel of Saint Bruno the Carthusian and may the grace of the Holy Spirit purify the living temple – that is us. Amen.

The introduction and the Blessing of Mary’s Hermitage ‘The Gate of Heaven’:

The Chapel of Saint Bruno the Carthusian is situated in Mary’s Hermitage ‘The Gate of Heaven’. May the blessing of this house, which is a hermitage, serve accepting all the graces necessary on the way of an eremitic life. While blessing the Erem let us beg God, from whom all good things come, to make the resident of the house live his life constantly expressing the faithfulness to the eremitic way. Let him, together with Jesus, search in everything the glory of the Father in Heaven and let him be the living image of the praying Church. Guided by the Holy Spirit and in accordance with the vocation he has received, may he aim to make Jesus always present among all of us.

God, all pious intentions come from Your inspiration. You have promised that all who follow the Gospel will get the place in Heaven prepared for them. Take care of the house which is being blessed as a hermitage today. May it serve to lead the eremitic life through more rigorous detaching from the world, silence of solitude, fervent prayer and atonement. May the holy plans of the Divine Providence be fulfilled through the Mary’s Hermitage ‘The Gate of Heaven’ for the glory of God and the salvation of the world. Mercifully hear our prayers and give the resident of the hermitage abundant graces: may he stay in silence meditating Your words with love and steadfast contemplation; may he earnestly serve his brothers and sisters and through faithful imitation of Christ may he give everyone a living testimony of a holy life; through Jesus Christ our Lord.

The introduction and a prayer of entrusting the Hermitage to Mary, The Gate of Heaven and the Chapel to Saint Bruno:

  The hermitage is specially protected by the Holy Virgin Mary worshipped in the Christian East in an ancient icon called “Portaitissa” (the one who guards the gate). In the West, the icon is also called “The Gate of Heavens”. The icon in the Erem, was brought here from Mount Athos in Greece. Hence the name: Mary’s Hermitage ‘The Gate of Heaven’.

Mary, The Gate of Heaven, The Mother of God Portaitissa, kind-hearted Guardian opening the heavenly door to the believers. Your kind look raises peace and hope in our hearts. You say to us: have courage and do whatever my Son tells you to do. In the honorable Icon you show us the right way, the only Way. And this is Your Son, Jesus Christ, who is the Way, the Truth and the Life. The Holy Virgin Mary! Your Son took up residence here in the Holiest Eucharist. Pray for the necessary graces for us, so that in the beams of the Eucharist and through the power of the Holy Spirit, the Erem would be the space of fulfilling the Saint Will of our Father in Heaven. Mary, The Gate of Heaven, The Mother of God Portaitissa! Entrusting the Erem into your motherly protection, we truly wish to call to you from the bottoms of our hearts: Beneath Your Protection…

Saint Brunon the Carthusian! You took up the God’s service in silence and solitude. Among the instabilities of the world you stayed faithful to the unity with God.  We ask your intercession so that this eremitic Chapel would be the place of deeper and deeper contemplation of the Word in the Holy Scripture and the Word Incarnated in the Eucharist. Saint Brunon the Carthusian, in the power of the communion of the saints, through the intercession of the Holy Virgin Mary, Yours and all the saints’ and angels’ we wholeheartedly wish to pronounce the act of adoration of the Holy Sacrament: may the Holy Sacrament be praised now and for ever. Amen.

I also recommend reading the texts which were published on the anniversary of the blessing of Mary’s Hermitage ‘The Gate of Heaven’ ceremony. (just click on the links):